Advertisement & Sponsorship

For Details

Advertisement Dr. Rajat Kumar Kar 9439542141 rajatkpharma2011@gmail.com
Sponsorship

Dr. Suvakanta Dash

Dr. Mihir Kumar Kar

9957184005

9438467595

sdash777@gmail.com

mihirkar@ymail.com

 

 

IPAAC2018 © 2018 IPA Jeypore